Wat zijn je algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden De Gevoelige Plaat

De Gevoelige Plaat (DGP) is de bedrijfsnaam waaronder ik als uitvaartfotograaf werkzaam ben. In de verdere tekst wordt naar mij verwezen met DGP. De opdrachtgever is de familie die ofwel zélf ofwel via de uitvaartondernemer DGP inschakelt. Afspraken over betaling van de factuur worden gemaakt door DGP met de uitvaartondernemer; de factuur kan via de uitvaartondernemer betaald worden, of rechtstreeks door familie. Beslissingen daaromtrent worden per opdracht bekeken.

 

Aanvraag door familie/uitvaartondernemer

DGP kan door zowel de familie/nabestaanden als uitvaartondernemer benaderd worden met een aanvraag voor een fotoreportage. Bij de aanvraag zal DGP vragen naar informatie over tijden en locaties om tot een passende prijsindicatie te komen. Deze prijsindicatie zal op basis van de geleverde informatie per e-mail worden verstuurd. Eventueel meerwerk zal op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

 

Annulering door opdrachtgever

Na akkoord op de prijsindicatie gaat DGP uit van een definitieve opdracht en reserveert de geplande tijd voor opdrachtgever. Indien opdrachtgever beslist alsnog geen gebruik te maken van DGP’s diensten, dan dient dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd te worden. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht, dan brengt DGP 50% van geoffreerd bedrag in rekening.

 

Uitvoering opdracht

DGP stelt zich ten doel een mooie reportage te maken van het afscheid van een dierbare van de opdrachtgever. Om dit te kunnen doen, verkrijgt DGP informatie van de uitvaartondernemer of opdrachtgever zelf aangaande het afscheid. DGP behoudt zich het recht voor dit werk naar eigen technische en creatieve inzicht uit te voeren, zowel tijdens het fotograferen zelf alsook in de nabewerking, met inachtneming van wensen die zijn geuit door opdrachtgever en met inachtneming van de diverse omstandigheden die zich tijdens het afscheid kunnen voordoen.

Het inschakelen van DGP bij een afscheid, brengt met zich mee dat belangstellenden/gasten gefotografeerd kunnen worden. Mochten daar bezwaren tegen bestaan, dan kan dat uiteraard besproken worden.

 

Levering reportage

De reportage wordt geleverd in JPG op 300dpi, wat inhoudt dat de foto’s afgedrukt kunnen worden op 20x30cm dan wel 20x20cm, meestal groter. DGP levert in geen geval onbewerkte of originele (RAW)bestanden af. Afspraken over te leveren aantallen worden voorafgaand aan de opdracht gemaakt en in de prijsindicatie genoemd.

 

Gebruik

Na betaling van de factuur heeft de opdrachtgever het recht de foto’s te vermenigvuldigen, af te drukken of te delen. Het auteursrecht blijft wettelijk berusten bij DGP; echter, DGP stelt nooit de foto’s ter beschikking aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Klachten

Mocht opdrachtgever een klacht hebben, aangaande geleverd werk of de dienstverlening, dan dient dat zo spoedig mogelijk gemeld te worden. DGP wil graag dat u een mooie herinnering houdt aan het afscheid en zal dan ook altijd kijken of in redelijkheid kan worden aangenomen dat de klacht terecht is en verholpen kan worden.

 

Aansprakelijkheid

DGP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van de foto’s door de opdrachtgever.

 

Opgemaakt op 25 april 2018 te Utrecht